Skip to main content

Veiligheidscoördinatie

Waarom een veiligheidscoördinator aanstellen en wanneer bent u verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen?

Veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen, en de ernst ervan, op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

In het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen (KB TMBP) staat beschreven dat een veiligheidscoördinator verplicht dient aangesteld te worden op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. Het begrip aannemer moet zeer ruim geïnterpreteerd worden: zelfstandigen, onderaannemers, keurders van elektriciteit/waterleiding en leveranciers die een actie op de werf uitvoeren (laden, lossen), worden aanzien als aannemers.

De veiligheidscoördinator ziet erop toe dat de preventieprincipes worden toegepast en zorgt voor coördinatie tussen de verschillende tussenkomende partijen op de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen. De wetgeving maakt een onderscheid tussen de veiligheidscoördinator in de ontwerpfase en de veiligheidscoördinator in de uitvoeringsfase.

Veiligheidscoördinatie-ontwerp

De veiligheidscoördinator-ontwerp dient door de directie die met het ontwerp van het project belast is, aangesteld te worden tijdens de studiefase. Met andere woorden zou deze fase van de veiligheidscoördinatie moeten plaatsvinden vóór aanvang van de werkzaamheden.

De veiligheidscoördinator-ontwerp is belast met volgende taken:

 

De veiligheidscoördinator gaat dus voor de start van het bouwproject trachten de mogelijke risico’s in te schatten en hiervoor de nodige preventiemaatregelen uit te schrijven. Hierbij is het veiligheids- en gezondheidsplan dat door de veiligheidscoördinator aan de bouwheer overgemaakt wordt een belangrijk instrument. Het is bijgevolg steeds aangeraden om de veiligheidscoördinator op de hoogte te stellen van eventuele ingrijpende wijzigingen aan het ontwerp.

Veiligheidscoördinatie-verwezenlijking

Vóór de aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan te stellen. Het veiligheids-en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en het postinterventiedossier dat door de veiligheidscoördinator in de ontwerpfase werd opgesteld dient aan de veiligheidscoördinator-verwezenlijking overgemaakt worden. Indien AB-SOLID reeds optrad als veiligheidscoördinator in fase ontwerp, is dit uiteraard niet nodig aangezien de veiligheidscoördinator-ontwerp en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking dezelfde zijn.

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking is belast met volgende taken:

 

Wanneer AB-SOLID optreedt als veiligheidscoördinator in fase verwezenlijking, benadrukken wij steeds het belang van het doorspelen van de planning van de werken. Om de veiligheidscoördinatie naar behoren te kunnen uitvoeren dient de veiligheidscoördinator-verwezenlijking op de hoogte te zijn van de startdatum van de werken, de verdere planning van de werken en ede eventuele wijzigingen van de planning, de momenten waarop uitzonderlijke risicovolle werken uitgevoerd zouden worden en de vooropgestelde oplevering van de werf.

Opleidingsvoorwaarden

Coördinatiestructuur

De coördinatiestructuur is in essentie een overleg-, bemiddelings- en consultatieorgaan en moet zorgen voor de uitwisseling van de informatie tussen alle betrokken partijen, waaronder uiteraard ook de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

Een coördinatiestructuur moet opgericht worden op de bouwplaatsen waar 3 of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren EN:

1. OF het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt
2. OF de geschatte totale prijs van de werken meer dan 2,5 miljoen euro (excl.BTW) bedraagt

De coördinatiestructuur wordt voorgezeten door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

 

De bedoeling van de coördinatiestructuur is om bij te dragen tot de organisatie van de veiligheidscoördinatie door:

Uw veiligheidscoördinator: AB-Solid

AB-SOLID werkt met veiligheidscoördinatoren die reeds van bij het in werking treden van het KB van 25 januari 2001 actief zijn als veiligheidscoördinator en heeft bijgevolg veel ervaring en expertise in dit vakdomein in huis.

AB-SOLID heeft reeds vele veiligheidscoördinatieopdrachten van uiteenlopende omvang en soort tot een goed einde gebracht (particuliere bouwprojecten, nieuw IKEA gebouw Gent, nieuw Gerechtsgebouw Gent, diverse overheidsopdrachten,...).

AB-SOLID beschikt over verschillende veiligheidscoördinatoren, zowel niveau A als niveau B, elk met een eigen ervaringsniveau, wat ons toelaat om het best passende profiel bij uw project te selecteren.