Skip to main content

Wat is het sloopopvolgingssplan?

Een sloopopvolgingsplan (SOP) is een uitgebreide oplijsting van all te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloop- en/of renovatiewerkzaamheden. Het sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris en bevat eveneens een destructieve asbestinventaris, alsook de nodige aandachtspunten, adviezen en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop/ontmanteling. 

Doel: circulaire economie

Wanneer we gebouwen en constructies geheel of gedeeltelijk afbreken, ontstaan allerhande materialen die we rechtstreeks of onrechtstreeks na verwerking kunnen hergebruiken of recycleren.

De kwaliteit van de materialen bepaalt welke we nog kunnen gebruiken om nieuwe gebouwen op te trekken of in andere toepassingen te hergebruiken. Om materialen te kunnen hergebruiken, moet de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen vergelijkbaar zijn met de primaire grondstoffen die ze vervangen. 

Dit is alleen mogelijk als we gebouwen en constructies selectief slopen. De verschillende afvalstoffen worden dan in zuivere fracties ingezameld en/of achteraf goed uitgesorteerd. Selectief slopen is een noodzakelijke en nuttige stap naar een duurzaam materialenbeheer.

De aannemer die selectief sloopt, verwijdert eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting, nutsinstallaties en niet-dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton). Pas dan sloopt hij de constructie. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen is wettelijk verplicht. 

Het uiteindelijke doel van het sloopopvolgingsplan bestaat dus uit het verkrijgen van een betere opvolging van de verschillende afvalstromen en dus ook om de kwaliteit van de steenachtige fractie die vrijkomt bij bouw- en sloopwerken te verbeteren en op die manier betere garanties te geven omtrent de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten. 

Wanneer verplicht?

Sinds 4 juni 2018 is een sloopopvolgingsplan (SOP) verplicht voor: 
 

* Alle niet-residentiële gebouwen met een totaal betrokken volume >1000 m³;
 

* In hoofdzaak zijnde residentiële gebouwen met een totaal betrokken volume >5000 m³;
 

* Afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen, als het volume aan puin dat vrijkomt bij de geplande werken >250 m³.

Wat zijn de voordelen? LMRP vs HMRP

Met het in voege treden van een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij de puinbrekers vanaf 26 augustus 2018 zal de verwerker bij acceptatie van het puin dan ook een onderscheid moeten maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

Bij aanlevering van hoog milieurisico puin (HMRP) is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. Met vervuiling wordt onder andere bedoeld, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of PCB's, maar eveneens storende elementen zoals hout, cellenbeton, glas, keramiek,...

Bij laag milieurisico puin is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Waardoor deze tegen een lagere kostprijs verwerkt kan worden en u bijgevolg hoog oplopende meerprijzen vermijdt. 

Sloopopvolging en traceerbaarheidssysteem

Om de sloopopvolgingsprocedure op te starten, dient de bouwheer of aannemer een sloopopvolgingsplan (SOP) te laten opstellen door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten en erkend TRACIMAT deskundige.

In dit kader is de vzw TRACIMAT de eerste erkende sloopbeheerorganisatie in Vlaanderen en zal deze het selectieve sloopproces attesteren via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem.

Een sloopattest voor puin kan enkel afgeleverd worden als de herkomst, de kwaliteit en de zuiverheid van het puin gegarandeerd kan worden. Zonder dit attest zal het puin bij de breker geaccepteerd worden als hoogmilieurisicoprofiel (HMRP) en lopen de kosten voor verwerking hoog op.

AB-SOLID bv heeft reeds verschillende TRACIMAT deskundigen in dienst en stelt ook steeds elk sloopopvolgingsplan op conform de vigerende wettelijke richtlijnen en de door de OVAM opgestelde standaardprocedure. 

Meer info? Vraag vrijblijvend een offerte aan.