Skip to main content

ASBEST

Asbest is een mineraal gesteente met een vezelachtige structuur dat in open mijnen ontgonnen wordt en zeer interessante eigenschappen bevat voor toepassingen in bouw en industrie. Asbest was enkele decennia geleden dan ook het wonderproduct bij uitstek in onze bouwsector. Dit omwille van ondermeer haar sterke brandwerende eigenschap alsook andere hoge bouwtechnische kwaliteiten. Asbest is namelijk ook kenmerkend voor haar thermisch en akoestisch isolerend vermogen, duurzaamheid, anti-condensatie, goede hechting en het feit dat het een goedkope grondstof is.

Decennialang werd asbest dan ook gebruikt in talloze toepassingen en bouwmaterialen. Asbesttoepassingen zijn vandaag de dag dan ook nog volop terug te vinden: van het beruchte spuitasbest tot de alom gekende asbestcement golfplaten. Daarnaast kan men asbest ook terugvinden in tegels en vloerbekledingen, roofingproducten, branddeuren, rond leidingen, rondom verwarmingsketels, in dichtingen, in de bekleding van muren, plafonds, stutbalken, schouwen, verflagen, etc. Men treft het ook aan in allerhande machines, industriële installaties en zelfs in persoonlijke beschermingsmiddelen. In totaal bestaan er dan ook meer dan 3.500 asbesthoudende toepassingen. Aangezien vele woningen en gebouwen uit die tijd nu volop gerenoveerd of gesloopt worden, is het uiterst belangrijk om de aanwezigheid van asbest in en rond uw woning en gebouw te herkennen en te weten hoe u correct moet omgaan met de verwijdering van asbest.

GESCHIEDENIS

Vanaf eind jaren 70 werden de eerste beschermingsmaatregelen tegen asbest getroffen. Hierbij werden de gevaarlijkste asbesttoepassingen verboden en werden ook de eerste preventiemaatregelen opgelegd. Deze beschermingsmaatregelen werden steeds strenger. In 1998 werd asbest verboden als bouwmateriaal, maar het was pas in 2001 dat asbest volledig verboden werd in België alsook in de hele Europese Unie.

Sinds het verbod op asbest zijn de milieuproblemen van de productiefase naar de gebruiksfase en nu de afvalstofverwerkingsfase verschoven. Het huidige juridische en beleidskader focust dan ook vooral op de blootstellingsrisico's bij de verwijdering, inzameling en verwerking van asbesthoudende materialen.

Buiten de Europese Unie wordt asbest echter nog steeds massaal geproduceerd. Denk maar aan landen als India, China, Rusland en Ghana bijvoorbeeld.

RISICO’S

Sinds tientallen jaren is het duidelijk geworden wat asbest met het menselijke lichaam kan doen. Asbestvezels splitsen zich namelijk in de lengte steeds verder tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. Deze asbestvezels zijn zo licht dat ze lang in de lucht blijven hangen en makkelijk ingeademd worden. Het inademen van deze asbestvezels kan dan ook ernstige ziektes veroorzaken. Denk maar aan longkanker, buikvlieskanker, strottenhoofdkanker en asbestose.

Hoewel er in België geen nieuwe asbesthoudende producten meer in omloop worden gebracht, komt asbest vandaag de dag toch nog in veel gebouwen en woningen voor. Dit betekent dat iedereen dus nog steeds een reëel risico loopt om met asbest in aanraking te komen. Deze blootstelling vindt dan ook vooral plaats bij reiniging-, sloop- en renovatiewerken. Het opstellen van een asbestinventaris vormt dan ook een essentieel onderdeel bij de bescherming van uzelf, de werknemers en eventuele omwonenden.

WETTELIJK KADER

Werkgevers

De Belgische wetgeving vereist sinds 1 januari 1995 dat elke werkgever beschikt over een actuele asbestinventaris van het bedrijfsgebouw waarin hij werknemers onderbrengt.

Daarbovenop is de werkgever volgens de arbeidswetgeving (zie K.B. 16/03/2006: "Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest", inclusief latere wijzigingen en aanvullingen) verplicht om bij sloop- en afbraakwerkzaamheden een asbestinventaris op te maken voor de delen die een blootstelling aan asbest kunnen veroorzaken voor de werknemers.

Asbestcertificaat

Verkoopt u binnenkort een woning? Dan zal u weldra ook een asbestinventaris moeten laten opmaken. Dit is een initiatief van het Vlaams Energieagentschap, Ruimte Vlaanderen, Wonen-Vlaanderen en OVAM.

Wie na de zomer van 2019 een woning wil verkopen, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken voor de verkoop van elk huis dat vóór 2001 is gebouwd. Deze asbestinventaris zit mee in het pakket van het Vlaamse woningattest, ookwel woningpas genoemd, als asbestcertificaat. De woningpas is een digitaal paspoort van een woning die u toegang geeft tot allerlei nuttige informatie over de woning. Alle belangrijke gegevens, documenten en attesten zullen op deze manier op één overzichtelijke plaats terug te vinden zijn.

Specifieke verplichtingen in de gewesten

Bovendien is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 10 april 2008 een bijkomende verplichting tot opmaak van een asbestinventaris voor de bouwheer of eigenaar van het gebouw in het kader van de meldingsplicht of de verplichte aanvraag van een milieuvergunning bij asbestverwijdering of inkapseling van asbest. Afhankelijk van de teruggevonden hoeveelheden en de soort asbesttoepassing zullen de werken immers gemeld moeten worden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) of dient men bij deze instantie een milieuvergunning aan te vragen op basis van de opgestelde asbestinventaris.

In Vlaanderen geldt bij bepaalde werven dan weer de verplichte opmaak van een sloopopvolgingsplan (link naar tabblad SOP). Binnen dit sloopopvolgingsplan hoort eveneens een destructieve asbestinventaris te zitten.

Daarnaast kan men natuurlijk altijd op veilig spelen en een asbestinventaris laten opstellen om na te gaan of er al dan niet asbest aanwezig is in uw woning.

ASBESTINVENTARISATIE

Het doel van een asbestinventaris is om de betrokken personen deskundig te informeren en te sensibiliseren over de aanwezige asbesttoepassingen en de potentiële risico’s die met asbest gepaard gaan.

Een asbestinventaris omvat dan ook het in kaart brengen van de locatie, vermoedelijke hoeveelheid, bereikbaarheid, wijze van bevestiging en de toestand van de aanwezige asbesthoudende materialen.

Het opstellen van een asbestinventaris uitgevoerd door een van onze deskundigen gaat als volgt:

AB-SOLID bvba heeft ervaren personeel in huis en maakt voor u graag zorgeloos een asbestinventaris op. Meer info? Vraag vrijblijvend een offerte aan.