Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016, moet de aangifteplichtige een “ventilatieverslaggever” aanstellen die betrokken is bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering van het ventilatiesysteem.

Bij elke EPB-startverklaring, voor projecten met stedenbouwkudige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016, moet verplicht een ventilatievoorontwerp bijgevoegd worden. De ventilatieverslaggever is verantwoordelijk voor het afleveren van het ventilatievoorontwerp.

Bij elke EPB-aangifte, voor projecten met stedenbouwkudige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016, moet verplicht gegevens over de prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem  ingegeven worden. De betreffende gegevens haalt de EPB-verslaggever uit het ventilatieprestatieverslag van de ventilatieverslaggever.

Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft de bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die in de woning wordt voorzien.

In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de ‘STS-ventilatie’ (‘STS-P 73-1 - Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’). De gerealiseerde toevoer- en afvoerdebieten dienen gemeten te worden en in het prestatieverslag vermeld te worden.

Om als ventilatieverslaggever op te mogen treden dient men te slagen voor een theoretische en een praktische proef. De examens worden georganiseerd door BCCA.

BCCA vzw kwalificeert de erkende ventilatie verslaggevers op basis van een theoretische examen en een praktisch examen voor mechanische ventilatie.
Als organisator van het kwaliteitskader ventilatie controleert BCCA vzw de verslaggeving op basis van steekproefsgewijze desktop controles (10%) en in-situ controles (10%).

Uit controles en metingen van ventilatiedebieten, is gebleken dat de vooropgestelde toevoer- of afvoerdebieten sterk afwijken van de werkelijk gerealiseerde debieten. Hierdoor is het mogelijk dat een ruimte onvoldoende geventileerd wordt met een slechte luchtkwaliteit tot gevolg. Het omgekeerde is eveneens mogelijk, namelijk dat een ruimte te sterk geventileerd wordt met mogelijk lawaaihinder of gevoel van tocht tot gevolg.

Veel voorkomende fouten zijn:

  • Onvoldoende toevoer- of afvoerdebiet in ruimte (systeem niet correct ingeregeld)
  • Ventilatiesysteem te klein gedimensioneerd (onvoldoende debiet)
  • Ventilatiesysteem is niet in balans (toevoer ≠ afvoer)
  • Geluidshinder (vaak op te lossen door inregeling)
  • Onzuivere toevoerlucht (vervuilde of niet correct geplaatste filters)
Door de debieten te gaan meten kan men nagaan of de juiste toevoer- of afvoerdebieten gerealiseerd worden. Indien nodig kan de installateur de debieten bijregelen om zo een juiste ventilatie van de woning te bekomen met gezonde, propere lucht als gevolg.
  • AB-Solid beschikt over de nodige erkenning om op te treden als ventilatieverslaggever
  • AB-Solid beschikt over de nodige apparatuur om ventilatiemetingen uit te voeren

PRIJZEN WONINGBOUW 2018:
EPB-VERSLAGGEVING - VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE - LUCHTDICHTHEIDSTESTEN - VENTILATEVERSLAGGEVING - KEURING RIOLERING

 

WONINGBOUW EPB-VERSLAGGEVING VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE LUCHTDICHTHEIDSTEST VENTILATIEVERSLAGGEVING KEURING PRIVERIOLERING
  Methode: EPB-aanvaarde bouwknopen Ontwerp + verwezenlijking

Exclusief bijdrage BCCA
(40,00 €)

Exclusief bijdrage BCCA
(75,00€ indien 1 ventilatieverslaggever)
Inclusief verplaatsing en
indiening gegevens bij Vlario
Verbouwing woning bruto opp. woning < 500m² 525,00 € 600,00 € 240,00 € 350,00 € 150,00 €
Nieuwbouw / Uitbreiding bruto opp. < 500m² 650,00 € 640,00 €
Energetische renovatie (Technieken vernieuwen en >75% bouwschil isoleren) 650,00 € 600,00 €

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW (6% voor keuring private riolering, 21% voor alle andere aangeboden diensten) - Veiligheidscoördinatie: conform KB 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Blowerdoortest: gebouw dient voldoende afgewerkt te zijn, windsnelheid op moment uitvoering Blowerdoortest mag max. 6m/s zijn – Blowerdoortest in het kader van EPB-verslaggeving: Geometrische gegevens dienen door de EPB-verslaggever overgemaakt te worden - Voor projecten die niet voldoen aan bovenvermelde beschrijving dient men een afzonderlijke prijsofferte aan te vragen.

Facturatievoorwaarden:
EPB: 70% na startverklaring - 30% na eindaangifte - Veiligheidscoördinatie: 40% na VCO - 60% na VCV en afleveren PID - Luchtdichtheidstest: 100% na afleveren van conformiteitsverklaring - Ventilatieverslaggeving: 70% na VVO - 30% na afleveren ventilatieprestatieverslag

 

 

Download de prijslijst

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U