Veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen, en de ernst ervan, op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

In het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen (KB TMBP) staat beschreven dat een veiligheidscoördinator verplicht dient aangesteld te worden op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren.
Het begrip aannemer moet zeer ruim geïnterpreteerd worden: zelfstandigen, onderaannemers, keurders van elektriciteit/waterleiding en leveranciers die een actie op de werf uitvoeren (laden, lossen), worden aanzien als aannemers.

De veiligheidscoördinator ziet erop toe dat de preventieprincipes worden toegepast en zorgt voor coördinatie tussen de verschillende tussenkomende partijen op de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.
De wetgeving maakt een onderscheid tussen de veiligheidscoördinator in de ontwerpfase en de veiligheidscoördinator in de uitvoeringsfase.

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²):

  • Bij werken waarvoor een coördinatiestructuur vereist is

               Veiligheidscoördinator niveau A

 

  • Wanneer geen coördinatiestructuur vereist is, EN:

1. OF bij werken die meer dan 5.000 mandagen duren
2. OF een verhoogd risico inhouden

               Veiligheidscoördinator niveau B

 

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) :

  • De Veiligheidscoördinator moet niet gecertificeerd zijn. Wel zijn er vereisten naar specifieke beroepservaring en de genoten basisopleidingen.
  • Bij bouwwerken waar een architect vereist is, mag de veiligheidscoördinatie ook gebeuren door de architect.
  • Is een architect niet vereist, dan mag de veiligheidscoördinatie gebeuren door de aannemer.

De coördinatiestructuur is in essentie een overleg-, bemiddelings- en consultatieorgaan en moet zorgen voor de uitwisseling van de informatie tussen alle betrokken partijen.

Een coördinatiestructuur moet opgericht worden op de bouwplaatsen waar 3 of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren EN:

1. OF het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt
2. OF de geschatte totale prijs van de werken meer dan 2,5 miljoen euro (excl.BTW) bedraagt

  • AB-SOLID werkt met veiligheidscoördinatoren die reeds van bij het in werking treden van het KB van 25 januari 2001 actief zijn als veiligheidscoördinator en heeft bijgevolg veel ervaring en expertise in dit vakdomein in huis.
  • AB-SOLID heeft reeds vele veiligheidscoördinatieopdrachten van uiteenlopende omvang en soort tot een goed einde gebracht (particuliere bouwprojecten, nieuw IKEA gebouw Gent, nieuw Gerechtsgebouw Gent, diverse overheidsopdrachten,...).
  • AB-SOLID beschikt over verschillende veiligheidscoördinatoren, zowel niveau A als niveau B, elk met een eigen ervaringsniveau, wat ons toelaat om het best passende profiel bij uw project te selecteren.

PRIJZEN WONINGBOUW 2018:
EPB-VERSLAGGEVING - VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE - LUCHTDICHTHEIDSTESTEN - VENTILATEVERSLAGGEVING - KEURING RIOLERING

 

WONINGBOUW EPB-VERSLAGGEVING VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE LUCHTDICHTHEIDSTEST VENTILATIEVERSLAGGEVING KEURING PRIVERIOLERING
  Methode: EPB-aanvaarde bouwknopen Ontwerp + verwezenlijking Exclusief bijdrage BCCA
(40,00 € )
Exclusief bijdrage BCCA
(75,00€ indien 1 ventilatieverslaggever)
Inclusief verplaatsing en
indiening gegevens bij Vlario
Verbouwing woning bruto opp. woning < 500m² 525,00 € 600,00 € 240,00 € 350,00 € 150,00 €
Nieuwbouw / Uitbreiding bruto opp. < 500m² 650,00 € 640,00 €
Energetische renovatie (Technieken vernieuwen en >75% bouwschil isoleren) 650,00 € 600,00 €

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW (6% voor keuring private riolering, 21% voor alle andere aangeboden diensten) - Veiligheidscoördinatie: conform KB 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Blowerdoortest: gebouw dient voldoende afgewerkt te zijn, windsnelheid op moment uitvoering Blowerdoortest mag max. 6m/s zijn – Blowerdoortest in het kader van EPB-regelgeving: Geometrische gegevens dienen door de EPB-verslaggever overgemaakt te worden - Voor projecten die niet voldoen aan bovenvermelde beschrijving dient een afzonderlijke prijsofferte aangevraagd te worden

Facturatievoorwaarden
EPB: 70% na startverklaring - 30% na eindaangifte - Veiligheidscoördinatie: 40% na VCO - 60% na VCV en afleveren PID - Luchtdichtheidstest: 100% na afleveren van conformiteitsverklaring - Ventilatieverslaggeving: 70% na VVO - 30% na afleveren ventilatieprestatieverslag

 

Download de prijslijst

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U