De sloopinventaris is een oplijsting van alle afvalstoffen die kunnen worden verwacht bij geplande sloopwerken. De inventaris geeft niet alleen aan welke materialen zullen vrijkomen (per categorie afvalstof) maar bevat ook informatie over de ingeschatte verwachte hoeveelheden en de plaats waar deze worden aangetroffen.

Een sloopinventaris is verplicht bij de afbraak of ontmanteling van gebouwen met een bouwvolume van 1000 m3 of meer die niet of niet enkel een woonfunctie hebben. Ook wooneenheden waarin andere activiteiten dan bewoning plaatsvinden of plaatsvonden (winkelruimten, ateliers, verzorgingsinstellingen,…) vallen dus onder deze regel. In andere gevallen kan een sloopinventaris op vrijwillige basis worden opgesteld.

In de toekomst wordt de verplichting mogelijk uitgebreid naar grotere wooneenheden, wegen en infrastructuurwerken. De overheid bekijkt samen met de bouwsector of dit binnen het duurzaam beheer van bouwafvalstoffen een meerwaarde biedt.

Met het in voege treden van een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij de puinbrekers vanaf 26 augustus 2018 zal de verwerker bij acceptatie een onderscheid moeten maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

Bij laag milieurisico puin is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoog milieurisico puin daarentegen is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. Met vervuiling wordt o.a. bedoeld: gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of PCB, storende elementen zoals hout, cellenbeton, glas, keramiek e.a.

Om de procedure op te starten om puin als laag milieurisicoprofiel (LMRP) te beschouwen, dient de bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

In augustus 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw opgericht samen met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).

Tracimat is de eerste erkende sloopbeheerorganisatie in Vlaanderen. Het doel van de externe en neutrale organisatie is om de herkomst en gescheiden inzameling van puin te garanderen, net als de correcte afvoer van andere afvalstoffen. Dat zal gebeuren via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem.

Tracimat zal hierbij onder andere instaan voor het afleveren van de benodigde documenten voor afvoer en verwerking van puin als laag milieurisicoprofiel (LMRP). Een sloopattest voor puin kan enkel afgeleverd worden als de herkomst, de kwaliteit en de zuiverheid gegarandeerd kan worden.

De opmaak van een sloopinventaris door een deskundige is in Vlaanderen sinds mei 2009 wettelijk verplicht in het kader van bepaalde afbraak- en renovatiewerken en wordt gezien als een belangrijk instrument om het Vlaamse afval- en materialenbeleid te verbeteren.

Een sloopinventaris voert artikel 5.2.2.1, §4 uit van het Vlaamse reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREMA), het uitvoeringsbesluit bij het afvalstoffendiscreet.

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U