Een schatting of waardebepaling van een onroerend goed houdt in dat men de venale waarde van het onroerend goed zo correct en accuraat mogelijk gaat bepalen, op basis van alle gekende en feitelijke gegevens.

Onder de venale waarde van een onroerend goed verstaat men de prijs die de meestbiedende gegadigde zou bereid zijn te betalen indien het goed te koop zou gesteld worden onder de meest gunstige voorwaarden en na een degelijke voorbereiding waarbij er voldoende publiciteit voor de verkoop gemaakt is en waarbij er een normale mededinging was van het aantal kandidaat- kopers.

Tijdens een bezoek ter plaatse zal de schatter alle informatie verzamelen die hij nodig heeft om de schatting op te kunnen maken.

Op basis hiervan zal de  schatter een schattingsverslag opstellen waarin de waardebepaling van het onroerend goed wordt opgenomen.

Uiteraard speelt de ervaring en kennis van de schatter een zeer belangrijke rol in het schattingsproces en het bekomen van een realistische en accurate schatting van het onroerend goed.

  • AB-SOLID heeft meer dan 10 jaar ervaring als schatter van particuliere gebouwen, industriële gebouwen, kantoorgebouwen en investeringsvastgoed.
  • AB-SOLID kan aangesteld worden om schattingen op te maken, ongeacht de ligging, aard of bestemming van het te schatten onroerend goed.

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U