Een luchtdichtheidstest of blowerdoortest wordt uitgevoerd in een gebouw om de luchtdichtheid ervan te meten.

De blowerdoor-apparatuur bestaat uit een ventilator, meetapparatuur om drukverschillen te meten en software.

 

Luchtdichtheidstest in 5 stappen:

Stap 1:     Voorbereiding van het gebouw: openingen, roosters, deuren, ramen, luiken, technische installaties,... behandelen (stilleggen, afdichten, sluiten, openen) volgens de voorschriften (STS-P 71-3)

Stap 2:     BlowerDoor in een deur -of raamopening van buitenschil plaatsen.
Metalen kader en rubberen afdichting garanderen luchtdichte plaatsing.

Stap 3:     Gebouw in overdruk: ventilator blaast lucht in het gebouw.
Ventilator bouwt een welbepaalde overdruk op.
Software bepaalt het gemiddelde luchtlekdebiet bij overdruk.              

Stap 4:     Gebouw in onderdruk: ventilator blaast lucht uit het gebouw.
Ventilator bouwt een welbepaalde onderdruk op.
Software bepaalt het gemiddelde luchtlekdebiet bij onderdruk.

Stap 5:     Software berekent lekdebiet bij het referentiedrukverschil van 50Pa (V50)

De STS-P 71-3 bepaalt de voorschriften waaraan de luchtdichtheidstester, de behandeling van een gebouw vóór de luchtdichtheidstest, de gebruikte apparatuur en de berekeningsmiddelen én het proefverslag moeten voldoen om een geldige luchtdichtheidsmeting uit te kunnen voeren.

Indien de EPB-verslaggever een luchtdichtheidswaarde (v50) wenst te gebruiken in de EPB-sofware, dient de luchtdichtheidsmeting uitgevoerd te worden door een erkend luchtdichtheidsmeter en dient de meting te voldoen aan de STS-P 71-3 (Technische specificaties).

De STS-P 71-3 bepaalt de minimale, tussenliggende en de maximale drukken die in overdruk en onderdruk moeten gehaald worden om een geldige meting te bekomen.

Ook de resultaten moeten aan voorwaarden voldoen om als geldig aanzien te kunnen worden.

Meer bepaald volgende parameters zullen bepalen of het resultaat van de meting voldoet aan de voorwaarden van de STC-P 71-3:

 • de exponenten van het luchtdebiet dient zich te bevinden tussen 0,5 en 1,0
 • de correlatiecoëfficiënt r² voor de bepaling van de lineaire regressie mag niet lager zijn dan 0,98

Vanaf 01/01/2015 moet elke luchtdichtheidsmeter erkend zijn door BCCA (certificatie-instelling in de bouw), alvorens deze een luchtdichtheidsmeting kan uitvoeren waarvan de v50-waarde door een EPB-verslaggever in de EPB-software mag ingevoerd worden.

BCCA is een certificatie-instelling die controle uitvoert op uitvoering van en rapportering van luchtdichtheidstesten en is eveneens bevoegd om luchtdichtheidstesters te erkennen.

Elke uitgevoerde luchtdichtheidstest dient te voldoen aan STS-P 71-3 en EN 13829-norm om bruikbaar te kunnen zijn in het kader van de EPB-regelgeving en dient een conformiteitsverklaring te hebben.

BCCA is een certificatie-instelling die controle uitvoert op uitvoering van en rapportering van luchtdichtheidstesten en is eveneens bevoegd om luchtdichtheidstesters te erkennen.

BCCA vraagt een vergoeding voor elke afgeleverde conformiteitsverklaring. Deze vergoeding zit in de offerteprijs naar onze klant toe reeds verrekend en dient door de klant bijgevolg niet zelf aan BCCA betaald te worden.

Overzicht van de BCCA-tarieven voor ééngezinswoningen en niet-residentiële gebouwen:

De onderstaande tabel is van toepassing, waarbij de gunstigste waarde voor beschermd volume of verliesoppervlakte kan gebruikt worden. De kostprijs per ééngezinswoning is forfaitair 40 € + BTW.

Overzicht van de BCCA-tarieven in geval van meting van een volledig appartementsgebouw:

 • De luchtdichtheid van een gebouw heeft een zeer grote impact op het energieverbruik. 
 • Een goede luchtdichtheid komt het wooncomfort van het gebouw ten goede.
 • Daarnaast kan men, door luchtdicht te bouwen, schade aan een gebouw voorkomen doordat condensatie geen kans krijgt.
 • Een goede luchtdichtheid van een gebouw is noodzakelijk om een optimale werking van het ventilatiesysteem te garanderen.

 

Sinds de invoering van de EBP-regelgeving (EPB= EnergiePrestaties en Binnenklimaat) in 2006, zijn de EPB-eisen stelselmatig strenger geworden.

Vanaf 2014 is een E-peil E60 van toepassing, waardoor het een stuk moeilijker wordt om aan het vooropgesteld E60-peil te voldoen.
Het niet voldoen aan het vooropgestelde E-peil uit de EPB-regelgeving resulteert automatisch tot boetes (opgelegd door de toezichthoudende overheid) die hoog kunnen oplopen!

Wat velen echter niet weten is dat de luchtdichtheid van een gebouw een zeer grote impact heeft op het berekende E-peil van een gebouw.

Indien men een luchtdichtheidstest of BlowerDoorTest laat uitvoeren volgens de STC-P 71-3, kan de EPB-verslaggever de bekomen luchtdichtheidswaarde (v50) in de EPB-berekening op te nemen.

Voor de meeste nieuwbouw woningen betekent dit een daling met 5 tot 12 E-punten  t.o.v. het E-peil dat men bekomt indien men de “luchtdichtheidswaarde bij ontstentenis” in rekening brengt.

Er bestaan 2 soorten luchtdichtheidstesten:

 

METHODE A heeft tot doel om de luchtdichtheid van een gebouw in reële omstandigheden te meten. In de STS-P 71-3 spreekt men van een “standaard test”

Een luchtdichtheidsmeting die tot doel heeft om de luchtdichtheidswaarde in de EPB-software in te voeren moet verplicht uitgevoerd worden volgens “Methode A”.

Dit houdt in dat het te onderzoeken gebouw een bepaalde afwerkingsgraad moet hebben alvorens men de luchtdichtheidstest mag uitvoeren: gebouw is bepleisterd, technieken zijn aanwezig, verwarming geplaatst, verluchting aanwezig, ...

 

METHODE B heeft tot doel om de afwerkingskwaliteit van de gebouwschil te evalueren en wordt bij voorkeur uitgevoerd in combinatie met een rooktest.

Deze luchtdichtheidsmeting kan uitgevoerd worden wanneer nog niet alle werkzaamheden aan het gebouw zijn afgerond.

Dit houdt in dat men na het uitvoeren van deze test nog gemakkelijk kan ingrijpen om de luchtdichtheid van het gebouw te verbeteren.

De bedoeling van een rooktest is het opsporen en het in kaart brengen van luchtlekken van een gebouw.

Een rooktest wordt uitgevoerd tijdens een luchtdichtheidstest, op het moment dat de ventilator in werking is.

De rookmachine genereert volkomen onschadelijke en geurloze witte rook die op de gebouwschil van een gebouw wordt geblazen. 

De rook zal zich doorheen kieren en spleten verspreiden waardoor men visueel kan vaststellen waar de luchtdichtheid van de gebouwschil niet gegarandeerd is.

 • AB-SOLID beschikt over hoogwaardige RETROTEC-apparatuur om luchtdichtheidstesten uit te voeren die voldoen aan de eisen uit de STS-P 71-3 en EN 13829-norm.
 • AB-SOLID beschikt over de nodige BCCA-erkenningen om geldige luchtdichtheidstesten, met de nodige meet-rapporten met conformiteitsverklaring, uit te kunnen voeren in het kader van de EPB-regelgeving.
 • AB-SOLID verbindt zich ertoe om een luchtdichtheidstest binnen de 7 dagen na aanvraag uit te voeren.
 • AB-SOLID verbindt zich ertoe om het verslag van een luchtdichtheidstest binnen de 24u na uitvoering van de test af te leveren.
 • AB-SOLID kan advies verstekken inzake luchtdicht bouwen

PRIJZEN WONINGBOUW 2018:
EPB-VERSLAGGEVING - VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE - LUCHTDICHTHEIDSTESTEN - VENTILATEVERSLAGGEVING - KEURING RIOLERING

 

WONINGBOUW EPB-VERSLAGGEVING VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE LUCHTDICHTHEIDSTEST VENTILATIEVERSLAGGEVING KEURING PRIVERIOLERING
  Methode: EPB-aanvaarde bouwknopen Ontwerp + verwezenlijking Exclusief bijdrage BCCA
(40,00 € )
Exclusief bijdrage BCCA
(75,00€ indien 1 ventilatieverslaggever)
Inclusief verplaatsing en
indiening gegevens bij Vlario
Verbouwing woning bruto opp. woning < 500m² 525,00 € 600,00 € 240,00 € 350,00 € 150,00 €
Nieuwbouw / Uitbreiding bruto opp. < 500m² 650,00 € 640,00 €
Energetische renovatie (Technieken vernieuwen en >75% bouwschil isoleren) 650,00 € 600,00 €

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW (6% voor keuring private riolering, 21% voor alle andere aangeboden diensten) - Veiligheidscoördinatie: conform KB 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Blowerdoortest: gebouw dient voldoende afgewerkt te zijn, windsnelheid op moment uitvoering Blowerdoortest mag max. 6m/s zijn – Blowerdoortest in het kader van EPB-regelgeving: Geometrische gegevens dienen door de EPB-verslaggever overgemaakt te worden - Voor projecten die niet voldoen aan bovenvermelde beschrijving dient een afzonderlijke prijsofferte aangevraagd te worden

Facturatievoorwaarden
EPB: 70% na startverklaring - 30% na eindaangifte - Veiligheidscoördinatie: 40% na VCO - 60% na VCV en afleveren PID - Luchtdichtheidstest: 100% na afleveren van conformiteitsverklaring - Ventilatieverslaggeving: 70% na VVO - 30% na afleveren ventilatieprestatieverslag

 

Download de prijslijst

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U