Skip to main content

Deskundige

AB-SOLID beschikt over verschillende experten of deskundigen die beschikken over de nodige kwalificaties en ervaring om een gedetailleerd expertiseverslag op te maken en de juiste conclusies en oorzakelijke verbanden te leggen.

Een expert is een deskundige die over een zeer grondige kennis, inzicht en ervaring inzake bouwkunde en constructies beschikt en die in staat moet zijn om een oorzakelijk verband te stellen tussen oorzaak en gevolg (schade).

De expert / deskundige kan advies verstrekken inzake (preventieve) maatregelen om schade te voorkomen en/of om verdere schade te vermijden.

Eveneens is de expert / deskundige de aangewezen persoon om advies te verstrekken inzake het herstel van schade of om oplossingen voor te stellen waar constructieve problemen zich voordoen.

Waarom een deskundige?

Vaak wordt een expert / deskundige pas ingeschakeld nadat er schade geleden is (plotse onverwachte oorzaak). Het is dan de taak van de expert om de oorzaak van de schade te bepalen en om degelijke maatregelen voor te stellen teneinde verdere schadevorming te voorkomen. De expert / deskundige kan ook advies verstekken om de geleden schade te herstellen.

Idealiter wordt de expert / deskundige aangesteld vóór schade zich effectief voordoet (evoluerende oorzaak). In dit geval heeft de expert de mogelijkheid om preventieve maatregelen voor te stellen om te voorkomen dat schade zich voordoet.

Een expert / deskundige is eveneens de aangewezen persoon om technisch nazicht en advies te verstrekken inzake de toestand van een onroerend goed bij aankoop of verkoop.

Een expert / deskundige kan een vastgoedeigenaar inzicht geven inzake de staat van zijn vastgoed en de eventuele noodzaak om investeringen te maken om de kwaliteit, staat en waarde van zijn vastgoed te vrijwaren en/of verhogen.

Een expert / deskundige kan aangesteld worden om op te treden als arbiter inzake bouwgeschillen tussen 2 of meerdere partijen.

AB-SOLID: Uw deskundige

AB-SOLID

heeft een ruime ervaring opgebouwd als expert en dit in verschillende vakdomeinen.

AB-SOLID

heeft ervaring in het kader van verzekeringsexpertises voor verzekeringsmaatschappijen, gerechtsexpertises, expertises voor particuliere opdrachtgevers, expertises inzake bouwgeschillen, expertises inzake investerings- vastgoedadvies.

AB-SOLID

beschikt over de nodige kennis en ervaring om juist en accuraat advies te verstrekken inzake alle bouwgerelateerde kwesties.

Schatter

Met het aanstellen van een expert-schatter kan u er van op aan dat hij als schatter alle informatie zal verzamelen die hij nodig heeft om een correct, realistisch schattingsverslag op te maken.

Dankzij jaren ervaring en een grondige kennis van de vastgoedmarkt kan AB SOLID u van een correcte en objectieve waardebepaling voorzien. Als expert-schatter maken wij schattingsverslagen op van woningen, appartementen, handelspanden, industriële panden, terreinen en kantoorgebouwen.

Wat is een schatting en waarvoor is deze nodig?

Een schatting of waardebepaling van een onroerend goed houdt in dat men de venale waarde van het onroerend goed zo correct en accuraat mogelijk gaat bepalen, op basis van alle gekende en feitelijke gegevens.

Onder de venale waarde van een onroerend goed verstaat men de prijs die de meestbiedende gegadigde zou bereid zijn te betalen indien het goed te koop zou gesteld worden onder de meest gunstige voorwaarden en na een degelijke voorbereiding waarbij er voldoende publiciteit voor de verkoop gemaakt is en waarbij er een normale mededinging was van het aantal kandidaat- kopers.

Parameters van een schatting

Tijdens een bezoek ter plaatse zal onze expert-schatter alle informatie verzamelen die hij nodig heeft om de schatting op te kunnen maken.

Op basis hiervan zal de schatter een schattingsverslag opstellen waarin de waardebepaling van het onroerend goed wordt opgenomen.

Uiteraard speelt de ervaring en kennis van de expert-schatter een zeer belangrijke rol in het schattingsproces en het bekomen van een realistische en accurate schatting van het onroerend goed. AB SOLID biedt u een objectieve waardebepaling aan, zonder belangenvermenging en getoetst op enerzijds onze jarenlange ervaring en anderzijds op de huidige lokale vastgoedmarktomstandigheden.

 

Een expert-schatter houdt bij een waardebepaling onder andere rekening met volgende parameters:

AB-SOLID: Uw schatter

Indien u een beroep wenst te doen op onze diensten inzake het opmaken van een schatting, kan u steeds een vrijblijvende offerte aanvragen.