Een expert is een deskundige die over een zeer grondige kennis, inzicht en ervaring inzake bouwkunde en constructies beschikt en die in staat moet zijn om een oorzakelijk verband te stellen tussen oorzaak en gevolg (schade).

Een expert kan advies verstrekken inzake (preventieve) maatregelen om schade te voorkomen en/of om verdere schade te vermijden.

Eveneens is de expert de aangewezen persoon om advies te verstrekken inzake het herstel van schade of om oplossingen voor te stellen waar constructieve problemen zich voordoen.

Vaak wordt een expert pas ingeschakeld nadat er schade geleden is (plotse onverwachte oorzaak). Het is dan de taak van de expert om de oorzaak van de schade te bepalen en om degelijke maatregelen voor te stellen teneinde verdere schadevorming te voorkomen. De expert kan ook advies verstekken om de geleden schade te herstellen.

Idealiter wordt de expert aangesteld vóór schade zich effectief voordoet (evoluerende oorzaak). In dit geval heeft de expert de mogelijkheid om preventieve maatregelen voor te stellen om te voorkomen dat schade zich voordoet.

Een expert is eveneens de aangewezen persoon om technisch nazicht en advies te verstrekken inzake de toestand van een onroerend goed bij aankoop of verkoop.

Een expert kan een vastgoedeigenaar inzicht geven inzake de staat van zijn vastgoed en de eventuele noodzaak om investeringen te maken om de kwaliteit, staat en waarde van zijn vastgoed te vrijwaren en/of verhogen.

Een expert kan aangesteld worden om op te treden als arbiter inzake bouwgeschillen tussen 2 of meerdere partijen.

  • AB-SOLID heeft een ruime ervaring opgebouwd als expert en dit in verschillende vakdomeinen.
  • AB-SOLID heeft ervaring in het kader van verzekeringsexpertises voor verzekeringsmaatschappijen, gerechtsexpertises, expertises voor particuliere opdrachtgevers, expertises inzake bouwgeschillen, expertises inzake investerings- vastgoedadvies.
  • AB-SOLID beschikt over de nodige kennis en ervaring om juist en accuraat advies te verstrekken inzake alle bouwgerelateerde kwesties.

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U