Skip to main content

EPB-Verslaggeving

Wat zijn uw verplichtingen als bouwheer en hoe gaat AB-SOLID te werk als uw EPB-verslaggever?

Allereerst bekijken we de aard van uw bouwproject: betreft het de volledige nieuwbouw van een woning of de verbouwing of renovatie van een bestaand pand?

Bij de bouw van een nieuwe woning zijn alle standaard EPB-eisen van toepassing en bent u naast het aanstellen van een EPB-verslaggever ook verplicht om een ventilatieverslaggever in te schakelen (ventilatieverslaggeving is sterk verwant aan EPB-verslaggeving, bijgevolg kan u ook hiervoor bij AB-SOLID terecht). Het EPC-attest zit automatisch inbegrepen in de EPB-verslaggeving bij nieuwbouwprojecten en ontvangt u samen met de EPB-eindaangifte na afronding van de bouwwerken.

Wanneer u gaat renoveren of verbouwen zullen uw verplichtingen op vlak van EPB-verslaggeving afhankelijk zijn van de mate waarin u het bestaande pand zou willen aanpassen. Hier maken we de opsplitsing tussen een ingrijpende energetische renovatie (IER) en een niet-energetische renovatie.

Jouw verbouwing classificeert zich als Ingrijpende Energetische Renovatie wanneer zowel de verwarmingsinstallatie volledig zal vervangen worden en meer dan 75% van de buitenschil van het pand zal geïsoleerd worden. Ook hierbij is de verplichting tot het aanstellen van een ventilatieverslaggever van toepassing en ontvangt u automatisch een EPC-attest bij de EPB-eindaangifte na afloop van de werkzaamheden.

Indien één van deze voorwaarden niet gehaald wordt (aanpassing van -75% van de buitenschil of het behouden van de verwarmingsketel) spreekt men van een niet-energetische renovatie en zijn minder strenge EPB-eisen van toepassing. Ook dient men in dit geval geen beroep te doen op een ventilatieverslaggever.

Waarvoor staat EPB en wat is het doel en nut van de EPB-verslaggeving?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten voldoen aan de EPB-regelgeving.

Dat betekent dat deze gebouwen een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat moeten behalen. Het te behalen niveau werd door het Vlaams Energieagentschap vertaald in enkele EPB-eisen zoals hieronder verder toegelicht.

De EPB-eisen bestaan uit drie types:

Welke eisen precies van toepassing zijn op een gebouw, is afhankelijk van:

 

Het niet voldoen aan het vooropgestelde E-peil uit de EPB-regelgeving resulteert automatisch tot boetes (opgelegd door de toezichthoudende overheid) die hoog kunnen oplopen!

Bij bouwprojecten waarvan de datum van de bouwvergunningsaanvraag van ná 31 december 2017 dateert moet men daarnaast ook letten op de S-peileis.

 

Wat velen echter niet weten is dat er een manier bestaat om het E- en S-peil gevoelig te laten dalen teneinde boetes te vermijden of aanspraak te kunnen maken op (meer) premies en subsidies: lees hier meer over het verlagen van het E- en S-peil.

K-peil: Hiermee wordt het totale isolatiepeil van een woning bedoeld. Het gaat om de volledige gebouwschil en houdt rekening met de warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en vensters en met de compactheid van de woning. Met andere woorden: Hoe lager het k-peil, hoe beter de isolatie van de woning. In het kader van de EPB-regelgeving betekent dit dat een gebouw zal moeten voldoen aan een bepaald K-peil.

S-peil: Drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.

Het isolatie-peil heeft een belangrijke invloed op het E-peil van een gebouw. Daarnaast hebben andere factoren een belangrijke invloed op het E-peil van een gebouw, zoals de ventilatieverliezen (ventileren kost energie), de interne warmteverliezen (ramen aan de zuidkant) en de technische installaties voor verwarming, ventilatie en elektriciteit. Zo is het mogelijk dat een gebouw met een relatief beperkt isolatie-peil toch een goed E-peil behaalt, door bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp of een zonneboiler voor opwarming van sanitair water.

Maximale U-waarden: Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m².K): capaciteit van een constructiedeel om warmte door te geven. Deze waarde is best zo laag mogelijk. Voor nieuwbouwwoningen en voor bepaalde renovatiewerkzaamheden waarvoor een bouwvergunning vereist is, zijn nog specifieke maxima vastgelegd voor de thermische isolatie van afzonderlijke constructiedelen van het gebouw. Zo zullen muren en daken aan bepaalde U-waarden moeten voldoen.

Sinds de invoering van de en EBP-regelgeving in 2006, zijn de EPB-eisen stelselmatig strenger geworden.

Bij de indiening van de EPB-aangifte ontvangt de verslaggever automatisch een afdruk van de aangiftebundel. Dit wordt ondertekend overhandigd aan de aangifteplichtige (opdrachtgever), die de documenten gedurende 10 jaar bijhoudt.

EPB: Taken en verantwoordelijkheden

Voor de start van de werkzaamheden dient de verslaggever, namens de bouwheer, de startverklaring elektronisch in, bij de energieprestatiedatabank. Bij de startverklaring hoort een voorberekening.

Tijdens de uitvoeringsfase kan de verslaggever een voorlopige EPB-aangifte opmaken waarmee hij kan aftoetsen of het project verloopt zoals in ontwerpfase vooropgesteld was.

De verslaggever kan eventuele wijzigingen in de uitvoeringsfase onmiddellijk in de voorlopige EPB-aangifte aftoetsen om na te gaan of het project door de wijzigingen nog steeds voldoet aan de EPB-eisen. Waar nodig kan de EPB-verslaggever advies verstrekken om het project aan de EPB-eisen te laten voldoen.

Na uitvoering van de werkzaamheden dient de EPB-verslaggever de definitieve EPB-aangifte binnen de 6 maanden na ingebruikname bij de energieprestatiedatabank in te dienen.

Vanaf 2015 wordt een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.

EPB: Controles en boetes

Er zijn boetes voor het niet navolgen van de procedures en boetes voor het niet navolgen van de EPB-eisen.

De boete is afhankelijk van de overtreding en kunnen hoog oplopen: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

 

Controle op naleving van EPB-Procedures:

De overheid houdt toezicht of er administratief aan alle procedures is voldaan:

 

Controle op naleving van de EPB-eisen:

De overheid ziet toe op het voldoen aan de EPB-eisen:

Als een gebouw niet voldoet aan de EPB-eisen, volgt automatisch een administratieve boete voor de aangifteplichtige.

De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. De boete wordt effectief opgelegd aan de aangifteplichtige als ze 250 euro of meer bedraagt. Een inbreuk op de eisen resulteert vrij snel in een boetebedrag van 250 euro of hoger.

EPC

EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat.

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, ... en toont aan hoe energiezuinig een woning is.

Een EPC moet door de verkoper/verhuurder ter beschikking gesteld worden uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden. Bovendien moeten de energiescore en het adres of de unieke code gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties.

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij gebouwen waarvoor een E-peil wordt berekend in het kader van een EPB-aangifte, wordt gelijktijdig met de definitieve EPB-aangifte een EPC opgemaakt.

Het EPC bestaat uit meerdere pagina's en bevat :

EPC: controles en boetes

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC, evenals op de advertentieverplichting ervan.

Er worden boetes opgelegd tussen 500 euro en 5000 euro voor inbreuken tegen de EPC-verplichtingen en -eisen.

 

Controle op aanwezigheid van het EPC:

 

Controle op correctheid van het EPC:

 

Controle op de advertentieverplichting van het EPC:

Uw EPB-verslaggever: AB-SOLID

De standaard prijzen voor het uitvoeren van de EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving en/of luchtdichtheidstest kan u hier terugvinden. Verdere vragen betreffende onze dienstverlening als EPB-verslaggever mag u steeds richten naar ons algemeen mailadres: contact@ab-solid.eu