EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten voldoen aan de EPB-regelgeving.

Dat betekent dat deze gebouwen een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat moeten behalen.

De EPB-eisen bestaan uit drie types: 

 • thermische isolatie-eisen: S-peil, K-peil (vervangen door S-Peil vanaf 1 januari 2018, U- en R-waarden
 • energieprestatie-eisen: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie
 • binnenklimaat: ventilatie en oververhitting.

 

Welke eisen precies van toepassing zijn op een gebouw, is afhankelijk van:

 • bestemming van het gebouw
 • aard van de uit te voeren werkzaamheden
 • datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd.

 

Samenvattende tabel met EPB-eisen voor een bouwproject met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2017:

Samenvattende tabel met EPB-eisen voor een bouwproject met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2018:

Het niet voldoen aan het vooropgestelde E-peil uit de EPB-regelgeving resulteert automatisch tot boetes (opgelegd door de toezichthoudende overheid) die hoog kunnen oplopen!
Bij bouwprojecten waarvan de datum van de bouwvergunningsaanvraag van ná 31 december 2017 dateert moet men daarnaast ook letten op de S-peileis.

Wat velen echter niet weten is dat er een manier bestaat om het E- en S-peil gevoelig te laten dalen teneinde boetes te vermijden of aanspraak te kunnen maken op (meer) premies en subsidies: lees hier meer over het verlagen van het E- en S-peil.

 • Aangifteplichtige: is verplicht de EPB-eisen na te leven, zodat het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
 • EPB-verslaggever: maakt in opdracht van de aangifteplichtige de startverklaring en de EPB-aangifte op. Hij is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering.
 • Architect: zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Hij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen.

Voor de start van de werkzaamheden dient de verslaggever, namens de bouwheer, de startverklaring elektronisch in, bij de energieprestatiedatabank. Bij de startverklaring hoort een voorafberekening.

Tijdens de uitvoeringsfase kan de verslaggever een voorlopige EPB-aangifte opmaken waarmee hij kan aftoetsen of het project verloopt zoals in ontwerpfase vooropgesteld was.

De verslaggever kan eventuele wijzigingen in de uitvoeringsfase onmiddellijk in de voorlopige EPB-aangifte aftoetsen om na te gaan of het project door de wijzigingen nog steeds voldoet aan de EPB-eisen. Waar nodig kan de EPB-verslaggever advies verstrekken om het project aan de EPB-eisen te laten voldoen.

Na uitvoering van de werkzaamheden dient de EPB-verslaggever de definitieve EPB-aangifte binnen de 6 maanden na ingebruikname bij de energieprestatiedatabank in te dienen.

Vanaf 2015 wordt een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.

Er zijn boetes voor het niet navolgen van de procedures en boetes voor het niet navolgen van de EPB-eisen.

De boete is afhankelijk van de overtreding en kunnen hoog oplopen: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat.
Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, ... en toont aan hoe energiezuinig een woning is.

Een EPC moet door de verkoper/verhuurder ter beschikking gesteld worden uiterlijk vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden.
Bovendien moeten de energiescore en het adres of de unieke code gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties.

Het EPC dient door een energiedeskundige Type A opgemaakt te worden en is maximaal 10 jaar geldig. De energiedeskundige moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ...

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC, evenals op de advertentieverplichting ervan.

Er worden boetes opgelegd tussen 500 euro en 5000 euro voor inbreuken tegen de EPC-verplichtingen en -eisen.

 • AB-SOLID treedt op als EPB-verslaggever in het kader van de EPB-regelgeving
 • AB-SOLID kan advies in de ontwerpfase van een project verstrekken inzake EPB-regelgeving
 • AB-SOLID beschikt over een energiedeskundige type A en kan bijgevolg aangesteld worden om EnergiePrestatieCertificaten op te maken.
 • AB-SOLID kan een BlowerDoorTest uitvoeren teneinde boetes te vermijden of aanspraak te kunnen maken op (meer) premies en subsidies

PRIJZEN WONINGBOUW 2018:
EPB-VERSLAGGEVING - VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE - LUCHTDICHTHEIDSTESTEN - VENTILATEVERSLAGGEVING - KEURING RIOLERING

 

WONINGBOUW EPB-VERSLAGGEVING VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE LUCHTDICHTHEIDSTEST VENTILATIEVERSLAGGEVING KEURING PRIVERIOLERING
  Methode: EPB-aanvaarde bouwknopen Ontwerp + verwezenlijking Exclusief bijdrage BCCA
(40,00 € )
Exclusief bijdrage BCCA
(75,00€ indien 1 ventilatieverslaggever)
Inclusief verplaatsing en
indiening gegevens bij Vlario
Verbouwing woning bruto opp. woning < 500m² 525,00 € 600,00 € 240,00 € 350,00 € 150,00 €
Nieuwbouw / Uitbreiding bruto opp. < 500m² 650,00 € 640,00 €
Energetische renovatie (Technieken vernieuwen en >75% bouwschil isoleren) 650,00 € 600,00 €

Alle prijzen zijn exclusief BTW (6% voor keuring private riolering, 21% voor alle andere aangeboden diensten) - Veiligheidscoördinatie: conform KB 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Blowerdoortest: gebouw dient voldoende afgewerkt te zijn, windsnelheid op moment uitvoering Blowerdoortest mag max. 6m/s zijn – Blowerdoortest in het kader van EPB-regelgeving: Geometrische gegevens dienen door de EPB-verslaggever overgemaakt te worden - Voor projecten die niet voldoen aan bovenvermelde beschrijving dient een afzonderlijke prijsofferte aangevraagd te worden

Facturatievoorwaarden
EPB: 70% na startverklaring - 30% na eindaangifte - Veiligheidscoördinatie: 40% na VCO - 60% na VCV en afleveren PID - Luchtdichtheidstest: 100% na afleveren van conformiteitsverklaring - Ventilatieverslaggeving: 70% na VVO - 30% na afleveren ventilatieprestatieverslag

 

Download de prijslijst

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U