In VLAREM II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) staat beschreven dat men verplicht een gescheiden rioleringsstelsel dient te voorzien bij aanleg of heraanleg van rioleringen. Dit komt er in de praktijk op neer dat het regenwater gescheiden dient te worden van het andere afvalwater en dit zowel op openbaar domein als op privaat domein. Elk rioleringsstelsel van nieuwe woningen dient verplicht gescheiden te zijn.

Daarnaast dient men het rioleringsstelsel van bestaande woningen “af te koppelen” indien men grote verbouwingswerken uitvoert waarbij men het rioleringsstelsel, of een deel ervan, vernieuwt of aanpast.

De afkoppelingsdeskundige komt in eerste instantie ter plaatse om de huidige toestand vast te stellen. Vervolgens wordt de bestaande toestand in een plan uitgetekend.

De afkoppelingsdeskundige zal een voorstel uitwerken tot afkoppeling, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden en kenmerken van het gebouw en terrein. De afkoppelingsdeskundige voorziet in een ontwerpplan.

Na goedkeuring door eigenaar en betrokken instanties kan een aannemer aangesteld worden voor de uitvoering van de afkoppelings-werkzaamheden.

Nadat de werkzaamheden tot afkoppelen van het regenwaterafvoer en afvalwater uitgevoerd zijn, dient de correcte afkoppeling bevestigd te worden door een erkend keurder.

Men mag pas op de openbare riolering aansluiten nadat de riolering gekeurd is, dwz nadat door een erkend keurder is vastgesteld dat de riolering effectief volledig gescheiden is.

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U