Asbest is een vezelachtig mineraal dat in open mijnen ontgonnen wordt en dat zeer interessante eigenschappen bevat voor toepassingen in bouw en industrie:

 • Goedkope grondstof
 • Gemakkelijk te winnen
 • In zeer grote hoeveelheden aanwezig
 • Zeer sterk
 • Onbrandbaar
 • Inert
 • Waterbestendig
 • ...
   

Decennialang werd asbest gebruikt in talloze toepassingen en bouwmaterialen als dakleien en gevelbekleding, in nutsleidingen, bloembakken, golfplaten, isolatiemateriaal,...

Sinds tientallen jaren is het duidelijk geworden wat asbest met het menselijke lichaam kan doen. Bij vrijkoming van deze vezelachtige mineraal splitsen ze zich in de lengte steeds verder tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. Deze vezels zijn zo licht dat ze lang in de lucht blijven hangen en makkelijk ingeademd worden. Het inademen van deze vezels kan ernstige ziekten veroorzaken. Denk maar aan longkanker, buikvlieskanker, strottenhoofdkanker en asbestose.

Hoewel er in België geen nieuwe asbesthoudende producten meer in omloop worden gebracht, komt het vandaag de dag toch nog in veel gebouwen en woningen voor. Dit betekent dat iedereen dus nog steeds een reëel risico loopt om met asbest in aanraking te komen. Deze blootstelling vindt dan ook vooral plaats bij reinigingswerken, afbraak- en renovatiewerken. Het opstellen van een asbestinventaris vormt dus een essentieel onderdeel bij de bescherming van uzelf en de werknemers.

Werkgevers

De Belgische wetgeving vereist sinds 1 januari 1995 dat elke werkgever beschikt over een asbestinventaris van het bedrijfsgebouw waarin hij werknemers onderbrengt.

Daarbovenop is de werkgever volgens de arbeidswetgeving (K.B. asbes t van 16 maart 2006) verplicht om bij afbraakwerken en sloopwerkzaamheden een asbestinventaris en een asbestanalyse op te maken voor de delen die een blootstelling aan asbest kunnen veroorzaken voor de werknemers.

Particulieren

Een particulier is daarentegen niet verplicht een asbestinventaris op te stellen voor zijn huis en ook niet voor de verhuur of verkoop van een woning. Deze persoon kan natuurlijk wel op veilig spelen en een asbestinventaris laten opstellen om na te gaan of er al dan niet asbest aanwezig is in zijn woning.

Het doel van een asbestinventaris is om de betrokken personen deskundig te informeren en te sensibiliseren over de aanwezige asbesttoepassingen en de potentiële risico’s die er mee gepaard gaan.

Daarnaast omvat de asbestinventaris ook een gedetailleerd beheersplan voor de asbesthoudende materialen, dat aangeeft welke asbesttoepassingen gesaneerd dienen te worden of behouden kunnen worden mits het nemen van passende preventiemaatregelen (denk bvb. aan inkapselen).

Werkwijze

 • Opvragen van allerhande relevante informatie betreffende het gebouw;
 • Houden van een bezoek ter plaatse;
 • Opmaak van een duidelijk verslag met de volgende gegevens;

      a) De toepassing waarin asbest is verwerkt;

      b) Een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal;

      c) De werkzaamheden die aanleiding geven tot blootstelling aan asbest.

  1. Een algemeen overzicht van het aanwezige asbest of de asbesthoudende materialen;
  2. Een algemeen overzicht van de bouwdelen, de machines en de installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest;
  3. Per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
 • Overmaken van de asbestinventaris en bijhorend beheersplan aan opdrachtgever.

Opgelet ! Eventuele staalanalyses gebaseerd op monsternemingen worden door externe erkende laboratoria uitgevoerd.

A B - S O L I D   B V B A

C O U P U R E   L I N K S   55
9 0 0 0   G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9

W W W . A B - S O L I D . E U
C O N T A C T @ A B - S O L I D . E U